ALGEMENE VOORWAARDEN

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van GIC International LTD, verder genoemd als de “leverancier”.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door de leverancier, met uitsluiting van andersluidende voorwaarden van zijn wederpartijen tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening van een overeenkomst, prijsofferte of bestelbon of akkoordgeving via e-mail verklaart elke wederpartij in te stemmen met deze leveringsvoorwaarden.

Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 1 augustus 2010 en zijn gekend onder “algemene voorwaarden”

1. Definities

1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts, databases, webshops, CMS systemen.

1.2 Onderhoud van een website: het door de leverancier inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (tekst & afbeeldingen) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het schrijven van nieuwe of veranderen van bestaande teksten in de bestaande website van de opdrachtgever

1.3 SEO: het aanpassen van de website om organische resultaten te behalen in de zoekmachines.

1.4 VoIP: Voice over Internet Protocol en virtuele telefoonnummers

1.5 E-mail marketing: het verzenden van e-mails naar de opt-in email database van de opdrachtgever.

1.6 TSA: software betreffende kantoorautomatising.

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de leverancier een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Door ondertekening van een overeenkomst met de leverancier verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van de leverancier en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

2.2 De klant wordt geacht stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per E-mail, via de website van de leverancier, per telex of per telefax of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Leverancier. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen. Eventuele inkoop-, betalings- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, tenzij deze door Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de klant deze voorwaarden uitsluiten. Alle offertes en aanbiedingen door of namens Leverancier zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Leverancier ingetrokken worden zo lang Leverancier een op de offerte of aanbieding volgende bestelling of opdracht niet schriftelijk heeft aanvaard. Alle offertes en aanbiedingen zijn tevens onder voorbehoud van wijzigingen van het order door de klant of door prijswijzigingen van leveranciers. Leverancier behoudt zich het recht elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden. Het plaatsen van een bestelling of opdracht bij Leverancier geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. www.g-i-consulting.be maakt steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota's van Leverancier. Een kopij van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de klant wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd. Hij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid tegenover derden.

3. Aanbieding en acceptatie

3.1 Alle offertes en prijsopgaven door de leverancier zijn geheel vrijblijvend.

3.2 Offertes en prijsopgave door de leverancier blijven 1 maand geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door de leverancier. Facturering geschiedt op basis van ondertekening van een overeenkomst, prijsofferte of bestelbon of akkoordgeving via e-mail en eventueel bestelde of uitgevoerde meerwerken lopende de opdracht.

3.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

3.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht de leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

3.6 De opdrachtgever erkent onderling e-mail of faxverkeer als wettelijk, geldig bewijsmiddel in toepassing van artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

4. Promocodes & analyses

4.1 Elke klant kan slechts gebruik maken van één promocode gedurende een periode van 6 opeenvolgende maanden.

4.2 Indien een klant gebruik wenst te maken van een promocode voor het uitvoeren van een analyse, verplicht de klant zich ertoe een afspraak te maken met de leverancier binnen een redelijke termijn ten einde de analyse te kunnen bespreken en overhandigen. Een weigering van de klant om een afspraak te maken met de leverancier binnen een redelijke termijn, heeft de opzegging van de analyse ten gevolge.

4.3 Indien de klant wenst gebruik te maken van de Data Backup analyse, al dan niet gebruik makend van een promocode, dient de klant de leverancier toegang te verschaffen tot de gebouwen waar de klant zijn data opslaat.

5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 De leverancier zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

5.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de leverancier het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, al dan niet in onderaanneming.

5.3 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de leverancier aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig worden overgemaakt aan de leverancier. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan de leverancier zijn verstrekt, heeft de leverancier het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen

5.4 De leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, te wijten aan door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de leverancier kenbaar behoorde te zijn.

5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.6 Indien door de leverancier of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Duur en beëindiging

6.1 Ontwerpen, programmeren, (re)stylen

6.1.1 Het ontwerpen, stylen, restylen of herwerken van een nieuwe website of andere computerprogramma’s is een aannemingsovereenkomst die wordt uitgevoerd in regie. Werken waarvoor geen levertijd voorafgaandelijk is overeengekomen, worden uitgevoerd binnen een redelijke termijn. Aan een uurtarief van vijfenzestig (65,00) euro, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst

6.1.2 De uitvoeringstermijn wordt opgeschort in de gevallen zoals bepaald in de artikelen 5.3, 7.2, 7.4, 9, en 11.

6.1.3 De uitvoeringstermijn eindigt met de voorlopige oplevering, die stilzwijgend geschiedt ter gelegenheid van de publicatie op het internet.

6.1.4 Na publicatie op het internet volgt een periode van acht dagen waarin de klant nog opmerkingen kan maken, waarna de website definitief wordt geacht te zijn opgeleverd.

6.2 Het hosten van een website & het beheer van domeinnamen

6.2.1 Behoudens andersluidende overeenkomst worden alle hostingcontracten en aankoop, transfer en verlenging van een domeinnaam op jaarbasis aangegaan. Zij vangen aan van zodra de nodige ruimte is vrijgemaakt op één of meerdere servers, en worden behoudens opzegging ontvangen minstens één maand voor de vervaldag stilzwijgend verlengd voor een nieuwe periode van een jaar, de leverancier heeft gelijke rechten betreffende de opzegging als de opdrachtgever.

6.2.2 Een laattijdige betaling van één of meerdere hostingfacturen en facturen van aankoop, transfer en verlenging van een domeinnaam (die in beginsel per jaar verschuldigd zijn) levert vanaf de achtste dag na ingebrekestelling grond op voor het desactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, waarbij het factuurbedrag onverminderd verschuldigd zal zijn.

6.2.3 Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van de leverancier wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.

6.3 Onderhoudscontracten en verlenging SEO

6.3.1 Onderhoudscontracten en SEO verlengingen vangen aan op de dag van de voorlopige oplevering en worden voor onbepaalde duur aangegaan, behoudens andersluidende expliciete overeenkomst.

6.3.2 Onderhoudscontracten en SEO verlengingen van onbepaalde duur zijn te allen tijde opzegbaar mits een opzegtermijn van ten minste drie maanden.

6.3.3 Een laattijdige betaling van één of meerdere facturen inzake onderhoud (die in beginsel per kwartaal verschuldigd zijn) levert vanaf de eerste dag na de vervaldag een schorsing op van het recht op onderhoudsprestaties, waarbij de resterende termijnen onverminderd verschuldigd zullen zijn.

6.4 Algemeen

6.4.1 De leverancier kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de leverancier gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

6.4.2 De leverancier heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, uitstel van betaling of een concordaat heeft aangevraagd of verkregen of anderszins geheel of gedeeltelijk het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

7. Modaliteiten van levering

7.1 De leverancier gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

7.2 Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt de leverancier eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan de leverancier. Wanneer de opdrachtgever niet binnen 30 dagen reageert op het basisontwerp, gaat de leverancier ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen 30 dagen uitblijven van zulke reacties gaat de leverancier over tot het voltooien van de volledige website.

7.3 Door de leverancier gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail of cd-rom) aan de opdrachtgever verstrekt op eenvoudig verzoek, op voorwaarde dat de betalingen betreffende de websites voldaan zijn.

7.4 Indien in de offertefase een voorschot bedongen werd, is de opdrachtgever, na het ondertekening van een overeenkomst, prijsofferte of bestelbon of akkoordgeving via e-mail ertoe gehouden het voorschot te betalen. De leverancier behoudt zich het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten totdat het overeengekomen voorschot betaald is.

8. E-mail marketing

8.1 Definitie
“Diensten” betekent het zenden van de e-mails door de leverancier in naam van de opdrachtgever. De inhoud van de e-mails wordt aangeleverd door de opdrachtgever.

“E-mails”: Opt-in e-mail adressen aangeleverd door de opdrachtgever.

8.2 Verantwoordelijkheid
De inhoud van de e-mail verzonden door de leverancier, in opdracht van de opdrachtgever, is volledig en enkel de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

8.3 Verboden inhoud:
De opdrachtgever zal de diensten van de leverancier niet gebruiken om volgende informatie te verzenden:
- Persoonlijke informatie over minderjarigen zonder toestemming van hun ouders,
- Pornografische of naakt foto´s,
- Onsmakelijke beelden,
- Overdadig gewelddadig materiaal,
- Links naar websites die serienummers om software illegaal te ontsleutelen bevatten,
- Piramidespelen,
- Kettingbrieven,
- Imitaties van een andere persoon,
- Het gebruik van verdovende substanties aanmoedigen,
- Het verkopen of promoten van producten die verboden zijn in de locatie waar de e-mail ontvangen,
- Het aanmoedigen en promoten van geweld tegenover een persoon, organisatie of overheid
- Links naar webpagina’s die bovenvermelde inhoud bevatten.

8.4 Set-up en levering
De set-up van de e-mail marketing campagne neemt minimum 15 dagen in beslag.
De gewenste tijd van verzending is afhankelijk van het bezorgen van de inhoud en beelden door de opdrachtgever aan de leverancier en de finale goedkeuring van het ontwerp van de e-mail door de opdrachtgever.
De leverancier is niet verantwoordelijk voor enige vertraging in de verzending als de klant faalt bovenstaande aan te leveren.

9. Overmacht

9.1 De leverancier aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer de leverancier als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

9.2 In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal de leverancier alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en de leverancier geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door de leverancier tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

10. Prijzen

10.1 Alle prijzen ten aanzien van particulieren zijn inclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Prijzen aan BTW-plichtigen worden steeds exclusief BTW opgegeven.

10.2 De opgegeven tarieven zijn in principe vast. Er is evenwel een aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) mogelijk van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.

10.3 Andere tariefwijzigingen worden door de leverancier minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.

11. Betaling

11.1 Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en de leverancier is de opdrachtgever betalingsplichtig. De opdrachtgever dient binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur door de leverancier het verschuldigde bedrag te voldoen.

11.2 Behoudens anders overeengekomen dienen alle facturen betreffende hostingcontracten en aankoop, transfer en verlenging van een domeinnaam voorafgaandelijk aan het ingaan van het hostingcontract desbetreffend de aankoop, transfer en verlenging van en domeinnaam voldaan worden.

11.3 Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door de leverancier aan de opdrachtgever elk kwartaal een factuur gestuurd. De opdrachtgever dient binnen 8 dagen na het verzenden van de factuur door de leverancier het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn kan in een andersluidende schriftelijke overeenkomst gewijzigd worden.

11.4 Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij in gebreke, zonder dat daartoe een aanmaning of ingebrekestelling nodig zou zijn, en is de opdrachtgever de officiële rentevoet verschuldigd inzake de wetgeving op de betalingsachterstand in handelstransacties aan de leverancier over het openstaande bedrag, met ingang van de vervaldag.

11.5 Daarenboven is alsdan ofwel de werkelijke incassokost door de opdrachtgever verschuldigd, ofwel een schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een forfaitair minimum van 200 euro en een maximum van 2000 euro per factuur, naar keuze van de leverancier.

11.6 In dergelijke gevallen behoudt de leverancier zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen zijn ontvangen.

11.7 Alle protesten inzake de geleverde of gefactureerde diensten dienen op straffe van verval binnen de acht dagen worden toegezonden aan de leverancier.

11.8 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.

12. Copyright

12.1 Al het door de leverancier vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van de leverancier niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.

12.2 De eigendom van door de leverancier verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijft volledig bij de leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan de leverancier hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is de leverancier gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

12.3 De leverancier behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

13. Aansprakelijkheid

13.1 Voor zover de leverancier bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop de leverancier weinig of geen invloed kan uitoefenen kan de leverancier op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met de leverancier of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met de leverancier.

13.2 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is de leverancier slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van de leverancier voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

13.3 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. De leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. De opdrachtgever zal zich hiertegen zelf afdoende verzekeren, met afstand van verhaal jegens de leverancier en vrijwaring van deze laatste in hoofdsom, interesten en kosten.

13.4 De leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

13.5 De leverancier is evenmin verantwoordelijk voor de links die op een website worden aangebracht. De opdrachtgever zal er zelf voor instaan dat hij de nodige toestemmingen en het recht heeft om links te plaatsen naar externe websites.

13.6 De inhoud van de gegevensverspreiding en –publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. De leverancier wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan de leverancier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

13.7 De opdrachtgever zal de leverancier vrijwaren voor elke vordering in hoofdsom, interesten en kosten aangaande zaken waarvoor hij zelf moet instaan.

13.8 Aansprakelijkheid
De leverancier is niet aansprakelijk als de commerciële verwachtingen van de opdrachtgever niet ingelost worden tijdens of na de diensten geleverd door de leverancier.

14. Coördinaten

14.1 De opdrachtgever dient de leverancier terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens.

14.2 Dit geldt voor elke adreswijziging, wijziging in contactpersoon of bevoegde persoon, telefoongegevens, faxgegevens, e-mail adressen, domeinnamen, enz...

14.3 Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door de leverancier geleden schade.

15. Overdracht rechten en plichten

15.1 De leverancier noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

16. Diverse bepalingen

16.1 De leverancier zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke verplichting toe bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijk informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan de leverancier.

16.2 De identiteitsgegevens van de opdrachtgever worden bewaard in onze database, met het oog op intern gebruik. De opdrachtgever heeft steeds het recht schriftelijk wijziging of verwijdering te vragen van zijn gegevens.

16.3 De opdrachtgever geeft door aanvaarding van deze voorwaarden de toestemming tot het gebruik en de mededeling van zijn identiteitsgegevens voor promotionele doeleinden. De opdrachtgever kan echter steeds schriftelijk wijziging of verwijdering vragen van zijn gegevens uit onze database.

16.4 Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. De leverancier zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

16.5 De leverancier is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

17. Geschillen en toepasselijk recht

17.1 Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de leverancier en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen op te maken.

17.2 Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het VK recht van toepassing.

17.3 In geval van geschillen omtrent de interpretatie, de toepasselijkheid, de beëindiging, de opzeg of de uitvoering van de overeenkomst, dan wel de inhoud van deze voorwaarden of enige andere hiermee gelieerde onderwerpen, met uitsluiting van de betaling van onbetwiste facturen, verbinden de partijen zich ertoe om vooraleer enige gerechtelijke actie te ondernemen, een beroep te doen op bemiddeling door een erkend bemiddelaar, en dit op straffe van onontvankelijkheid.

17.4 Onverminderd bovenstaand gegeven, en voor alle andere kwesties, zullen alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, bij de VK territoriaal bevoegde rechter te Londen aanhangig worden gemaakt, die uitsluitend bevoegd is.

Deze voorwaarden zijn eveneens gepubliceerd op de website van de leverancier: https://www.g-i-consulting.be

Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

Van toepassing is steeds de laatste versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.